نوشته‌ها با برچسب ’داستان فارسي‘

در سراچه‌ی دباغان

بدست • 24 جولای 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

در سراچه‌ی دباغان غلامحسین ساعدی گردآوری حمید تبریزی کتاب پارسهخط احساس

بدست • 3 جولای 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان

خط احساس سیمین شیردل انتشارات پرسماناز سه‌راه آذری تا منهتن

بدست • 12 ژوئن 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

از سه‌راه آذری تا منهتن رضا قاسمی انتشارات نگاهنام کوچک من بلقیس

بدست • 5 ژوئن 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

نام کوچک من بلقیس بلقیس سلیمانی نشر ققنوسداستان‌های‌ خانوادگی

بدست • 24 می 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

داستان‌های‌ خانوادگی محمد طلوعی نشر افقزنی که دهانش گم شد

بدست • 22 می 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

زنی که دهانش گم شد ماهرخ غلامحسین‌پور انتشارات ققنوسخواب گل سرخ

بدست • 15 می 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان

خواب گل سرخ چیستا یثربی نشر قطرهخاطرات یک دروغگو

بدست • 15 می 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران و جهان

خاطرات یک دروغگو نسیم وهابی نشر مرکزآمرزش زمینی

بدست • 3 می 2019 • دسته: ادبیات ایران٬ادبیات ایران و جهان

آمرزش زمینی یعقوب یادعلی انتشارات نیلوفرقم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟

بدست • 17 آوریل 2019 • دسته: ادبیات ایران (داستان )٬ادبیات ایران و جهان

قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟ راضیه مهدی‌زاده انتشارات هیلا