درباره ما

افرا کتاب از خرداد ماه ۸۸ فعالیت خود را آغاز نموده  است.

حوزه فعالیت:

عمومی  شامل: ادبیات، شعر، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، تاریخ و فرهنگ

کودکان

هنر شامل: سینما، تئاتر، موسیقی، معماری و طراحی

P4202965

afra1afra4

afrakudakhushang moradi kermani

najaf daryabandari

88-5