بایگانی برای دسته ’ سرگذشت نامه ‘

خاطرات سیاسی امین‌الدوله

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬سرگذشت نامه٬سیاست

به کوشش حافظ فرمانفرمائیان زیر نظر ایرج افشار نشر امیرکبیریادنامه داریوش شایگان

بدست • 3 اکتبر 2021 • دسته: ایران٬سرگذشت نامه٬فلسفه٬مجموعه مقالات

به کوشش: علی دهباشی نشر علمی فرهنگیاز قیطریه تا اورنج کانتی

بدست • 30 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران٬ایران٬سرگذشت نامه

حمیدرضا صدر نشر چشمهدر وادی درد

بدست • 30 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬سرگذشت نامه٬فرانسه

آلفونس دوده ترجمه به انگلیسی: جولین بارنز برگردان به فارسی: عماد مرتضوی نشر گمانبازگشت به پنج رود

بدست • 24 سپتامبر 2021 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬داستان٬رمان٬روس٬سرگذشت نامه

داستان خیال انگیز زندگی رودکی، شاعر تبعیدی آندری ولوس ترجمه: آبتین گلکار نشر برجکورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ

بدست • 11 ژوئن 2021 • دسته: ادبیات ایران٬تاریخ و جغرافیا٬سرگذشت نامه

کورسرخی/روایت هایی از جان و جنگ عالیه عطایی انتشارات چشمهزنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین…

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: سرگذشت نامه

زنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین… دایان داکرت محمد علی عسگری نشر پیدایشجاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی ایتالو کالوینو فرزام پروا انتشارات نگاههفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

بدست • 31 ژانویه 2021 • دسته: ادبیات ایران٬سرگذشت نامه٬هنر

محسن آزرم انتشارات چشمهخون و نفت/تکاپوی محمد بن سلمان برای کسب قدرت جهانی

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: سرگذشت نامه

خون و نفت/تکاپوی محمد بن سلمان برای کسب قدرت جهانی بردلی هوپ/ جاستین شک رضا اسکندری آذر انتشارات نون