بایگانی برای دسته ’ ایتالیا ‘

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی ایتالو کالوینو فرزام پروا انتشارات نگاهپنجشنبه های خانم جولیا

بدست • 21 آگوست 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

پنجشنبه های خانم جولیا نویسنده: پیه رو کیارا مترجم: طاهر نوکنده انتشارات: نشر نوآکابادورا/ قابله مرگ

بدست • 17 جولای 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

آکابادورا / قابله مرگ میکلا مورجیا ویدا عامری انتشارات هرمساعداد در تاریکی

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

اعداد در تاریکی ایتالو کالوینو ترجمه: مهدی صالحی اقدم انتشارات فروزش  دلبستگی کوتاه

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

دلبستگی کوتاه گراتسیا دلدا ترجمه بهمن فرزانه انتشارات پنجرهخون بس

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

خون بس الساندرو باریکو ترجمه:منوچهر رستمی نشر کتاب پارسهاگر این نیز انسان است

بدست • 28 آگوست 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

اگر این نیز انسان است پریمو لوی ترجمه‌ی سپاس ریوندی نشر ماهیداستان یک اسم جدید

بدست • 8 مارس 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

داستان یک اسم جدید النا فرانته ترجمه‌ی‌ سودابه قیصری نشر ثالثفرشته‌ی سیاه

بدست • 20 فوریه 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

فرشته‌ی سیاه نوشته‌ی آنتونیو تابوکی ترجمه‌ی اثمار موسوی‌نیا نشر چشمهبانو آمالیا

بدست • 21 نوامبر 2018 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

بانو آمالیا نوشته‌ی السا مورانته ترجمه‌ی صنم غیایی نشر ققنوس