نوشته‌ها با برچسب ’نقدادبی‘

ازخشم و هیاهو تا سمفونی مردگان

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: جواد اسحاقیان

نشر: هیلاتقدیر باوری در منظومه های حماسی فارسی

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: هلمر رینگرن

مترجم: ابوالفضل خطیبی

نشر: هرمسچگونه فیلمنامه بنویسیم

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: سید فیلد

مترجم: عباس اکبری-مسعود مدنی

نشر: نیلوفرمبانی نقدادبی

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: ویلفرد گرین-لی مورگان

مترجم: فرزانه طاهری

نشر: نیلوفرعرق ریزان روح

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: جمال میرصادقی

نشر: نیلوفرداستایفسکی زندگی و نقدآثار

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: هانری تراویا

مترجم: حسین علی هروی

نشر: نیلوفرالبته واضح و مبرهن است که…

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: ضیا موحد

نشر: نیلوفراز پست و بلند ترجمه (ج ۱)

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: کریم امامی

نشر: نیلوفراز پست و بلند ترجمه (ج ۲)

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: کریم امامی

نشر: نیلوفرنگاهی به شعر نیما یوشیج

بدست • 6 آوریل 2010 • دسته: نقد

نویسنده: امید طبیب زاده

نشر: نیلوفر