نوشته‌ها با برچسب ’فرهنگ و دایرة المعارف‘

واژه نامه کامپیوتر انگلیسی-فارسی

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

گردآوری: محمدرضا محمدی فر

نشر: فرهنگ معاصرواژه نامه کامپیوتر انگلیسی-فارسی

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

گردآوری: محمدرضا محمدی فر

نشر: فرهنگ معاصرواژه نامه روانشناسی

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

نشر: فرهنگ معاصرواژگان توصیفی ادبیات انگلیسی-فارسی

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

گردآوری: عربعلی رضایی

نشر: فرهنگ معاصرهمه نام های ایران زمین

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

گردآوری: محمد اسدی-مینا طاهرخوانی

نشر: داریوشنخستین دایرهالمعارف من

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

مترجم: علی بشر دانش

نشر: قدیانیگرامر کامل زبان انگلیسی

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

نویسنده: احمد حسین مدیری

نشر: امیر کبیرکتاب کوچه (جلد ۲ دفتر اول حرف الف)

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

نویسنده: احمد شاملو

نشر: مازیارکتاب کوچه (جلد ۹ حرف ت دفتر اول)

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

نویسنده: احمد شاملو

نشر: مازیارکتاب کوچه (جلد ۸ حرف پ دفتر دوم)

بدست • 20 مارس 2010 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

نویسنده: احمد شاملو

نشر: مازیار