نوشته‌ها با برچسب ’ارسال به خارج از کشور‘

زنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین…

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: سرگذشت نامه

زنان دیکتاتورها/موسولینی،هیتلر،صدام حسین… دایان داکرت محمد علی عسگری نشر پیدایشجاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

جاده سن جووانی/خاطرات کالوینو از کودکی تا میانسالی ایتالو کالوینو فرزام پروا انتشارات نگاهنزدیکی

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: ادبیات جهان٬انگلیس

نزدیکی حنیف قریشی ترجمه: نیکی کریمی انتشارات چشمهبیماری منتهی به مرگ

بدست • 9 آوریل 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

بیماری منتهی به مرگ سورن کی یرکگور مسعود علیا انتشارات بیدگلنظریه اقتصادی دولت/مبانی اقتصادی دولت رفاه

بدست • 6 آوریل 2021 • دسته: اقتصاد٬جامعه شناسی

نظریه اقتصادی دولت/مبانی اقتصادی دولت رفاه نیکولاس بار ترجمه: علی سرزعیم/ مریم حاجی قربانیزیبایی شناسی تجربی عصب زیبایی شناسی علم

بدست • 6 آوریل 2021 • دسته: فرهنگ و دایره المعارف٬فلسفه

زیبایی شناسی تجربی عصب زیبایی شناسی علم ویلیام سیلی/آنجان چترجی/گابریل استار مترجم امیر عباس زارعی انتشارات: فرهنگستان هنرزیبایی زشتی گروتسک

بدست • 6 آوریل 2021 • دسته: فلسفه

زیبایی زشتی گروتسک استیون دیوید راس/نیککولاس پاپاس/نیکلاس ریگل مترجم فریبرز مجیدی انتشارات: فرهنگستان هنرنسترن‌های صورتی

بدست • 13 مارس 2021 • دسته: (داستان کوتاه)٬ادبیات ایران٬ادبیات ایران (داستان کوتاه)

نسترن‌های صورتی رضا جولایی چشمهجان های بیمار ذهن های سرحال

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

جان های بیمار ذهن های سرحال جان کاگ مهدی نصراله زاده انتشارات بیدگلرواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه

بدست • 27 فوریه 2021 • دسته: فلسفه٬فلسفه زندگي

رواقی گری/فلسفه زیستن خردمندانه جوناس سالزگبر سینا بحیرایی انتشارات مهرگان خرد