[metaslider id=19744]

نوشته‌ها با برچسب ’قدیانی‘

نخستین دایرهالمعارف من

بدست • ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

مترجم: علی بشر دانش

نشر: قدیانیچرا و چگونه (مجموعه اول)

بدست • ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: فرهنگ و دایره المعارف

مترجم: بهروز بیضایی

نشر: قدیانیدشمن عزیز

بدست • ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: جین ویستر

مترجم: مهرداد مهدویان

نشر: قدیانی۱۰۱ راه بررای نامه نگاری تجاری

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: تیموتی آر وی فاستر

مترجم: علی ضرغام

نشر: قدیانی۱۰۱ راه برای کسب سود بیشتر

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: استیو پایپ

مترجم: علی ضرغام

نشر: قدیانی۱۰۱ راه برای رفتار حرفه ای در تجارت

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: الری سمپسون

مترجم: علی ضرغام

نشر: قدیانی۱۰۱ راه برای تبلیغ کالا

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: گاد فری هریس

مترجم: علی ضرغام

نشر: قدیانی۱۰۱ راه برای افزایش فروش

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: روانشناسی

نویسنده: پاتریک فورسات

مترجم: علی ضرغام

نشر: قدیانیهنر الفبا (تن تن ۲۴)

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: هرژه

نشر: قدیانیهفت گوی بلوری (تن تن ۱۳)

بدست • ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ • دسته: ادبیات داستانی نوجوان

نویسنده: هرژه

نشر: قدیانی