[metaslider id=19744]

نوشته‌ها با برچسب ’طراحی و نقاشی‘

نقاشی از گل با آبرنگ

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: خوزه ماریا پارامون

مترجم: عربعلی شروه

نشر: یساولینشانه ها (جستجو های مرتضی ممیز در طراحی نشانه)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: مرتضی ممیز

نشر: یساولیمیکی موس و دوستانش

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: والتر فاستر

مترجم: ندا کازرانی

نشر: یساولیمداد رنگی (آموزش تصویر سازی و شناخت ابزار)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: شیدا حسامی-فرشته اطاعتی

نشر: یساولیمبانی نقاشی ایران (۱/راهنمای آموزش مینیاتور ایرانی)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: اردشیر مجرد تاکستانی

نشر: یساولیکلیدهای طراحی

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: برت دادسون

مترجم: عربعلی شروه

نشر: یساولیکتاب اردیبهشت ۱

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نشر: یساولیطراحان گرافیک معاصر ایران ۶

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: فرزاد ادیبی

نشر: یساولیطرح و نقش در تذهیب فرش (باغ ایرانی ۶)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نویسنده: حسن نیک بین

نشر: یساولیطرح ها و نقوش اسلامی (جلد۲)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: طراحی و نقاشی

نشر: یساولی