بایگانی برای دسته ’ ایتالیا ‘

اعداد در تاریکی

بدست • 20 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

اعداد در تاریکی ایتالو کالوینو ترجمه: مهدی صالحی اقدم انتشارات فروزش  دلبستگی کوتاه

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

دلبستگی کوتاه گراتسیا دلدا ترجمه بهمن فرزانه انتشارات پنجرهخون بس

بدست • 13 ژانویه 2020 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

خون بس الساندرو باریکو ترجمه:منوچهر رستمی نشر کتاب پارسهاگر این نیز انسان است

بدست • 28 آگوست 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا٬سرگذشت نامه

اگر این نیز انسان است پریمو لوی ترجمه‌ی سپاس ریوندی نشر ماهیداستان یک اسم جدید

بدست • 8 مارس 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

داستان یک اسم جدید النا فرانته ترجمه‌ی‌ سودابه قیصری نشر ثالثفرشته‌ی سیاه

بدست • 20 فوریه 2019 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

فرشته‌ی سیاه نوشته‌ی آنتونیو تابوکی ترجمه‌ی اثمار موسوی‌نیا نشر چشمهبانو آمالیا

بدست • 21 نوامبر 2018 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

بانو آمالیا نوشته‌ی السا مورانته ترجمه‌ی صنم غیایی نشر ققنوسوجدان زنو

بدست • 26 سپتامبر 2018 • دسته: ادبیات ایران و جهان٬ادبیات جهان٬ایتالیا

وجدان زنو نوشته‌ی ایتالو اسووو ترجمه‌ی مرتضی کلانتریشهرهای نامرئی

بدست • 18 سپتامبر 2018 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

شهرهای نامرئی نوشته‌ی ایتالو کالوینو ترجمه‌ی ترانه یلدا نشر مرکزپیرمرد مهربان و دختر زیبا

بدست • 14 سپتامبر 2018 • دسته: ادبیات جهان٬ایتالیا

پیرمرد مهربان و دختر زیبا نوشته‌ی ایتالو ازوو ترجمه‌ی‌ آویده نهاوندی نشر نو