بایگانی برای دسته ’ معماری ‘

زاها حدید

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

مترجم: امیر اعلا عدیلی

نشر: میر دشتیتکنیک های راندو در معماری

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

مترجم: امیر اعلا عدیلی

نشر: میر دشتیتکنیک های راندو در معماری

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: سید جمال الدین مهدی نژاد-ساجده گودرزی

نشر: مهکامهایده پلان آرامش

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

مترجم: پروین آقایی

نشر: ملائکمعماری شادمانی

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: آلن دوباتن

مترجم: پروین آقایی

نشر: ملائکبیان معماری

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: رندو ابی

مترجم: محسنی کمالی نسب

نشر: ملائکمعماری ایران و جهان

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: سیدرضا حسینی

نشر: مارلیکمعماری و موسیقی

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نشر: فضامبانی نظریه معماری

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: محمد فاتح-بابک داریوش

نشر: علم و دانشچگونه معمارانه طراحی کنیم(جلد ۳)

بدست • ۱۱ فروردین ۱۳۸۹ • دسته: معماری

نویسنده: احسان طایفه

نشر: علم معمار