بایگانی برای دسته ’ علوم اجتماعی ‘

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: جامعه شناسی

تاراج نهان/سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران محمد مالجو انتشارات اگهازدواج کودکان

بدست • 5 ژوئن 2020 • دسته: جامعه شناسی٬علوم اجتماعی

ازدواج کودکان عهدیه سلطان پورماکیاول عزیز و صد راه درخشان رذالت

بدست • 22 می 2020 • دسته: ادبیات ایران٬سیاست

ماکیاول عزیز و صد راه درخشان رذالت شاهپور شهبازی انتشارات نظراز اینجا تا ناکجا/دیباجه ای بر آسیب‌شناسی سیاسی

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: جامعه شناسی٬سیاست

از اینجا تا ناکجا/دیباجه ای بر آسیب‌شناسی سیاسی حسین بشریه نشر نی  ملت دولت و حکومت قانون

بدست • 22 فوریه 2020 • دسته: ایران٬سیاست٬فلسفه

ملت دولت و حکومت قانون/جستار در بیان نص و سنت جواد طباطبایی انتشارات: مینوی خرد    باشگاه مشت زنی فمینیستی

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: علوم اجتماعی٬مطالعات زنان

باشگاه مشت زنی فمینیستی جسیکا بنت فاطمه باغستانی کتاب کوله پشتیپداگوژی انتقادی در ایران

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: اقتصاد٬علوم اجتماعی

پداگوژی انتقادی در ایران حسام حسین‌زاده نشر:خرد سرخمشروطه زنان و تغییرات اجتماعی

بدست • 11 فوریه 2020 • دسته: تاریخ و جغرافیا٬جامعه شناسی

مشروطه زنان و تغییرات اجتماعی علی باغدار دلگشا انتشارات روشنگران و مطالعات زنانشاه در شطرنج رندان

بدست • 25 ژانویه 2020 • دسته: ایران٬سیاست

شاه در شطرنج رندان سعید حجاریان نشر نگاه معاصرانجمن‌های کارفرمایی،اندازه بنگاه‌ها و حکمرانی

بدست • 4 دسامبر 2019 • دسته: علوم اجتماعی

انجمن‌های کارفرمایی،اندازه بنگاه‌ها و حکمرانی فرانتس تراکسلر/ گرهارد هومر حمیدرضا پیش‌بهار شیرازه