[metaslider id=19744]

بایگانی برای دسته ’ آموزش ‘

در جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش

در جستجوی‌ انسان وارسته‌ی امروز توران میرهادی به‌کوشش سوزان حبیب فرهنگنامه کودکان و نوجوانانمادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش٬سرگذشت نامه

مادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران توران میرهادی به‌کوشش سیمین ضرابی فرهنگنامه کودکان و نوجوانانگذری در ادبیات کودکان

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش

گذری در ادبیات کودکان توران میرهادی، لیلی ایمن و مهدخت صنعتی فرهنگنامه کودکان و نوجوانانفرصتهای استثنایی!

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش

فرصتهای استثنایی! توران میرهادی به کوشش سیمین ضرابی فرهنگنامه کودکان و نوجواناناستاد برجسته‌ی آموزش و پرورش

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش

استاد برجسته‌ی آموزش و پرورش توران میرهادی به کوشش شهرداد میرزایی فرهنگنامه کودک و موجواننقش خانواده در جامعه

بدست • ۲۶ تیر ۱۳۹۸ • دسته: آموزش

نقش خانواده در جامعه توران میرهادی فرهنگنامه کودک و نوجوان